PAMATA NOTEIKUMI UN SAMAKSA

 1. Noteikumi ir saistoši “IEPELDAM VASARĀ”, turpmāk – Nometne, norises laikā visiem Nometnes dalībniekiem.
 2. Nometnes un tās īstenošanai rīkoto nodarbību organizators – SIA “Olimpiskais sporta centrs” turpmāk – Organizators.
 3. Nometnē var piedalīties bērni vecumā no 7 līdz 13 gadu vecumam.
 4. Dalības maksa, turpmāk – Dalības maksa,  Nometnē vienam dalībniekam noteikta 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit eiro, 00 centi) apmērā, veicot samaksu līdz 11. jūnijam, maksa pirmajiem 15 (piecpadsmit) dalībniekiem – 250,00EUR (divi simti piecdesmit eiro, 00 centi).
 5. Ja persona ir samaksājusi Dalības maksu, bet Nometnes dalībnieks neuzsāk dalību tajā dažādu objektīvu, iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ (piemēram, saslimšana, ko apstiprina ārsta zīme, un/vai citi objektīvi apstākļi, iesniedzot faktu apstiprinošu informāciju), tad Organizators atmaksā personai daļu no samaksātās Dalību maksas, ja dalība Nometnē atcelta savlaicīgi. Atceļot dalību nometnē 7 (septiņas) dienas pirms Nometnes sākuma, neatgriežamā summa 100 EUR (viens simts eiro, 00 centi). Atceļot dalību 6 (sešas) dienas un vēlāk pirms Nometnes sākuma un gadījumos, ja Nometnes laikā dalībnieks pārtrauc dalību, iemaksātā maksa par Nometni netiek atgriezta.
 6. Ja Nometnes nodarbības tiek atceltas, Organizators atmaksā samaksāto Dalības maksu. Iestājoties šajā punktā noteiktajiem apstākļiem, personai, kas veikusi Dalības maksas samaksu, ir pienākums vērsties pie Organizatora ar iesniegumu par samaksātās Dalības maksas atmaksu.

VESELĪBA

 • līdz Nometnes darbības sākumam iesniegt ārsta izziņu, kas saņemta ne ātrāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Nometnes sākuma datuma, kurā apliecināts, ka Nometnes dalībniekam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem un to kontaktpersonām.
 • Nometnē netiek pieļauta Nometnes dalībnieka ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne. Nometnes dalībnieku un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošina treneri katru rītu.
 • Nometnes dalībnieka likumiskais pārstāvis uzņemas visu atbildību un apliecina, ka Nometnes dalībnieka veselības stāvoklis un viņu fiziskās/emocionālās spējas atbilst sekmīgai dalībai Nometnē.
 • Nometnes dalībnieka likumiskajam pārstāvim ir pienākums rakstveidā informēt Organizatoru par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami Nometnes dalībniekam noteiktos gadījumos (alerģija, astma u. c.), un nodrošināt Nometnes dalībnieku ar tiem Nometnes laikā, kā arī par citu būtisku informāciju, kas attiecināma uz Nometnes dalībnieku.
 • Nometnes dalībniekam ir pienākums veselības un individuālu problēmu gadījumā nekavējoties vērsties pie treneriem, kā arī neparedzētu apstākļu gadījumā (traumu, saslimšanas, ugunsgrēka utt.) sekot nodarbību mediķa vai nodarbību vadītāja norādījumiem.
 • Nometnes dalībniekam ir pienākums nodarbību laikā bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku nosusināšanai izmantot vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Nedalīties ar citiem nodarbību dalībniekiem ar savām personīgajām mantām.

DROŠĪBA

 1. Nometnes dalībniekam ir pienākums respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citus Nometnes dalībniekus nodarbību un uzdevumu izpildes laikā. Aktīvi piedalīties visās aktivitātēs.
 2. Nometnes dalībniekam ir pienākums cienīt citu Nometnē esošo dalībnieku viedokli, intereses, personīgās lietas. Sekot līdzi savai personīgo mantu un apkārtējās vides kārtībai nodarbību laikā.
 3. Nometnes dalībniekam kategoriski aizliegts bez treneru atļaujas atstāt nodarbību vietu un nodarbību teritoriju.
 4. Nometnes dalībniekam ir pienākums nodarbību laikā ievērot visus treneru norādījumus un rīkojumus – gan uzturoties nodarbību teritorijā, gan tās apkārtnē.
 5. Nometnes dalībniekam ir pienākums vienmēr un visur ierasties laicīgi, nekavēties, nelikt citiem uz sevi gaidīt. Ja ir kāds iemesls, kādēļ tā nerīkojies, obligāti informē par to trenerus.
 6. Nometnes norises laikā tās dalībniekiem aizliegts:
 7. piesārņot vai bojāt Nometnes, tajā skaitā nodarbību teritoriju vai tās apkārtni, bojāt inventāru;
 8. lietot jebkādas apreibinošās un narkotiskās vielas, smēķēt jebkāda veida cigaretes, tajā skaitā elektroniskās, salti, IQOS, veipi u. c., lietot alkoholiskos dzērienus;
 9. nēsāt un lietot sērkociņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, priekšmetus un materiālus;
 10. iesaistīties sarunās un sekot svešu cilvēku norādījumiem, glaudīt svešus dzīvniekus, lietot uzturā nezināmus augus;
 11. apzināti nodarīt fizisku vai morālu kaitējumu citiem Nometnes dalībniekiem un/vai darbiniekiem.
 12. Nometnes dalībniekam nav nepieciešams lietot rotaslietas, dārgmetālus, datortehniku, skaidru naudu vai bankas karti, suvenīrus vai citas vērtslietas. Drošības apsvērumu dēļ minētās lietas atstāt mājās. Nometnes organizatori un darbinieki par minētajām mantām atbildību neuzņemas.
 13. Personīgo mantu glabāšanai (t. sk. mobilā tālruņa, naudas maka) katram Nometnes dalībniekam tiek ierādīts atsevišķs slēdzams skapītis. Organizators un Nometnes darbinieki par Nometnes dalībnieka personīgajām mantām atbildību neuzņemas.
 14. Nodarbību laikā Nometnes dalībniekam mājdzīvniekus ienest vai ievest aizliegts.
 15. Peldēšanas nodarbības notiek stingrā nodarbību vadītāju uzraudzībā, tam paredzētajos laikos un vietās. Bez treneru atļaujas Nometnes dalībniekam aizliegts kāpt peldbaseinā, doties peldēties vienatnē, aizliegts pamest norādīto peldceliņu, šķērsot peldvietu ierobežojošās bojas.
 16. Peldēšanas nodarbības laikā Nometnes dalībniekam aizliegts apzināti fiziski aizskart citus Nometnes dalībniekus, apzināti maldināt trenerus, celt viltus trauksmi. Aizliegts grūst, vilkt, apšļakstīt vai kā citādi traucēt citus Nometnes dalībniekus un peldētājus.
 17. Nometnes dalībniekam, kas neievēro treneru norādījumus peldēšanas nodarbību laikā, dalība peldēšanas nodarbībā tiks pārtraukta.
 18. Nometnes dalībniekam nepieciešams nodarbībās brīvā dabā, pastaigu laikā vilkt sezonai un laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, apavus, galvassegu.
 19. Nometnes dalībniekam nepieciešams visu nodarbību norises laiku neplīstošā traukā ņemt līdzi dzeramo ūdeni. Nodarbību laikā trauku ar dzeramo ūdeni būs iespējams papildināt tam paredzētajās vietās.
 20. Visu nodarbību norises laiku Nometnes dalībnieks seko līdzi nodarbību programmai, mutiskajai informācijai no treneriem.
 21. Nometnes dalībniekam nodarbību laikā ir saistoši nodarbību norises vietu Iekšējie kārtības noteikumi un nodarbību vadītāju norādījumi nestandarta situācijās.
 22. Treneri ir tiesīgi aizrādīt Nometnes dalībniekam, ja tiek pārkāpti Nometnes Iekšējās kārtības noteikumi. Ja pārkāpumi no Nometnes dalībnieka puses turpinās un to rezultātā ir nodarīti zaudējumi (salauzts, saplēst inventārs utt.) vai Nometnes dalībnieks ar savu uzvedību atkārtoti traucē un/vai aizskar citus Nometnes dalībniekus un pēc aizrādījuma turpina to darīt, Nometnes vadītājs ir tiesīgs liegt Nometnes dalībniekam turpināt dalību Nometnē un izslēgt no tās, neatmaksājot samaksāto Dalības maksu.