BĒRNU SACENSĪBAS PELDĒŠANĀ MAZAJĀ PELDBASEINĀ
NOLIKUMS

 

1.     MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1.   Noskaidrot “Ķīpsalas peldbaseina” un “Rimi Olimpiskā centra” peldētapmācību grupu audzēkņu sagatavotības līmeni un nodarbību laikā apgūtās prasmes.

1.2.   Demonstrēt vecākiem jaunāko peldētapmācības grupu audzēkņu iegūtās peldēšanas prasmes un iemaņas.

1.3.   Peldētapmācību grupu audzēkņiem līdz 8 gadu vecumam gūt pirmo sacensību pieredzi.

1.4.   Sveikt “Ķīpsalas peldbaseina” un “Rimi Olimpiskā centra” peldētapmācību audzēkņus.

 

2.     VIETA UN LAIKS

2.1.   Pasākums notiek 2022. gada 15. maijā plkst. 10.30 “Rimi Olimpiskā centra” Mazajā peldbaseinā (Grostonas ielā 6b, Rīgā); reģistrācija – no plkst. 10.00 (aproču saņemšana, pārģērbšanās).

 

3.     SACENSĪBU VADĪBA UN NORISE

3.1.   Pasākumu organizē un vada “Rimi Olimpiskā centra” treneru kolektīvs sadarbībā ar “Ķīpsalas peldbaseina” treneru kolektīvu.

3.2.   Dalībnieki šķērso Mazo peldbaseinu (10m) peldus bez papildu inventāra.

 

4.     SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN DALĪBAS MAKSA

4.1.   Pasākumā piedalās “Ķīpsalas peldbaseina” un “Rimi Olimpiskā centra” peldētapmācību grupu audzēkņi:

4.1.1. I grupa | meitenes un zēni | 8 gadi

4.1.2.  II grupa | meitenes un zēni | 7 gadi

4.1.3.  III grupa | meitenes un zēni | 6 gadi

4.1.4.  IV grupa | meitenes un zēni | 5 gadi

4.2.   Dalības maksa par katru dalībnieku tiek noteikta 5.00 EUR apmērā:

4.2.1.“Rimi Olimpiskā centra” un “Ķīpsalas peldbaseina” grupu audzēkņiem jāaizpilda pieteikuma anketa tīmekļa vietnē www.olimpiskais.lv un dalības maksa ir jāapmaksā ON-LINE veikalā www.olimpiskais.lv līdz 12.maija plkst. 12.00.

5.     SACENSĪBU PROGRAMMA

I grupa 2014. dzimšanas gads, meitenes un zēni (8 gadi)

 

Reģistrācija 10.00

Starts 10.30

Brīvais laiks Atpūtas zonā un Rotaļupē

II grupa 2015. dzimšanas gads, meitenes un zēni (7 gadi)

Reģistrācija 11.00

Starts 11.30

Brīvais laiks Atpūtas zonā un Rotaļupē

III grupa 2016. dzimšanas gads, meitenes un zēni (6 gadi)

Reģistrācija 12.00

Starts 12.30

Brīvais laiks Atpūtas zonā un Rotaļupē

IV grupa 2017. dzimšanas gads, meitenes un zēni (5 gadi)

Reģistrācija 12.30

Starts 13.00

Brīvais laiks Atpūtas zonā un Rotaļupē

 

* starta laiki var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita

6.     VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

6.1.   Visi dalībnieki ir uzvarētāji, saņem diplomu un medaļu par dalību.

6.2.   Visi dalībnieki saņem piemiņas veltes, veicināšanas balvas.

 

7.     CITI NOTEIKUMI

7.1.   Apmeklējuma laiks pasākuma dalībniekiem tiek noteikts 150 minūtes (no ieiešanas ģērbtuvēs).

7.2.   Vecākiem Atpūtas zonas, Lielā peldbaseina apmeklējuma (150 minūtes) cena – 5,00 EUR. Apmeklējumu var iegādāties apmaksājot dalības maksu ON-LINE veikalā www.olimpiskais.lv vai pasākuma dienā Klientu apkalpošanas centrā.

7.3.   Pavadošajām personām, kas nevēlas izmantot peldbaseina un Atpūtas zonas pakalpojumus, tiek izsniegtas apmeklētāju kartes.

 

8.     VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1.   Visiem sacensību peldēšanā, turpmāk tekstā “sacensības”, dalībniekiem un skatītājiem sacensību norises laikā ir saistoši “Rimi Olimpiskā centra” iekšējās kārtības noteikumi.

8.2.   Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt ar sacensību organizēšanu saistītās leģitīmās intereses: pieteikšanās sacensībām, saziņa ar sacensību dalībnieku un/vai tā likumisko pārstāvi, turpmāk tekstā “pārstāvis”, sacensību norise. Lai īstenotu minēto mērķi, organizators apstrādā šādus sacensību dalībnieku personas datus — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kā arī pārstāvju personas datus — vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

8.3.   Datu pārzinis sacensību dalībnieku un pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajiem mērķiem ir SIA “RTU Ķīpsalas peldbaseins”, reģ. nr. 50003510191,  juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048 ; “SIA “Olimpiskais sporta centrs”, reģ. nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013.

8.4.   Personas datu apstrādātāji ir sacensību organizatori, to darbinieki un sadarbības partneru darbinieki, kuri nodrošina sacensību norisi.

8.5.   Ar sacensību norisi saistītos dokumentus, kuros ietverti dalībnieka un tā pārstāvja personas dati, organizators glabā 1 (vienu) kalendāro mēnesi, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Iestājoties glabāšanas beigu termiņam, organizators saņemtos personas datus iznīcina, sastādot atbilstoša satura aktu.

8.6.   Pārstāvim ir tiesības piekļūt saviem un pārstāvētā sacensību dalībnieka personas datiem, tos labot, ierobežot to apstrādi vai dzēst, ja personas dati vairs nav nepieciešami sacensību norises nodrošināšanai, vēršoties pie datu pārziņa.

8.7.   Pasākuma norise tiks fotografēta un fiksēta videoierakstā. Uzņemtie fotoattēli un video var tikt publiskoti interneta vietnēs www.olimpiskais.lv un www.baseins.eu, kā arī organizatora un tā sadarbības partneru (www.swimming.lv) sociālajos tīklos (Facebook, Instagram), ar mērķi atspoguļot un popularizēt sacensības. Piedaloties sacensībās, dalībnieki un pārstāvji ir informēti un apzinās, ka sacensības ir publisks pasākums un tā norises laikā uzņemtie fotoattēli un video materiāli var tikt publiskoti. Pārstāvji ir informēti, ka jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu augstāk minēto datu apstrādei un publiskošanai, to pamatojot, kā rezultātā publiskotie dati tehnisko iespēju robežās tiks nekavējoties dzēsti un jauni netiks izvietoti.

8.8.   Skatītājiem un pavadošajām personām peldbaseina zonā jālieto maiņas apavi.