BĒRNU UN JAUNIEŠU SACENSĪBAS PELDĒŠANĀ LIELAJĀ PELDBASEINĀ NOLIKUMS

 

1.     MĒRĶIS UN UZDEVUMI

1.1.   Noskaidrot “Ķīpsalas peldbaseina” un “Rimi Olimpiskā centra” peldēšanas apmācību grupu audzēkņu sagatavotības līmeni un nodarbību laikā apgūtās prasmes.

1.2.   Sveikt labākos “Ķīpsalas peldbaseina” un “Rimi Olimpiskā centra” peldētapmācību, treniņu un citu grupu audzēkņus.

 

2.     VIETA UN LAIKS

2.1.   Sacensības notiek 2022. gada 14. maijā “Ķīpsalas peldbaseina” 50m, 8 celiņu peldbaseinā (Rīgā, Ķīpsalas ielā 5).

2.2.   Starts:

2.2.1. Apmācību grupu audzēkņiem – 14.00 (iesildīšanās no plkst. 13.15-13.45).

2.2.2. Sporta un pārējo grupu audzēkņiem – 16.00* (iesildīšanās no plkst. 15.20-15.55).

*Laiks var mainīties atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita, un tas tiks precizēts 12. maijā.

 

3.     SACENSĪBU VADĪBA UN NORISE

3.1.   Sacensības organizē un vada Ķīpsalas peldbaseina treneru kolektīvs sadarbībā ar Rimi Olimpiskā centra treneru kolektīvu.

3.2.   Sacensības notiek saskaņā ar FINA peldēšanas sacensību noteikumiem un prasībām, pēc viena starta noteikumiem, un šī nolikuma prasībām.

3.3.   Sacensības notiek ar automātisku sacensību vadību un elektronisku laika uzņemšanas iekārtu (OMEGA Ares 21).

 

4.     SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN DALĪBAS MAKSA

4.1.   Sacensībās piedalās Ķīpsalas peldbaseina un Rimi Olimpiskā centra peldētapmācību, sporta un citu grupu bērni un jaunieši.

4.2.   Peldētapmācību grupas startē un tiek vērtētas atsevišķi no treniņu un citu grupu bērniem un jauniešiem.

4.3.   Katrs sacensību dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā divās disciplīnās.

4.4.   Dalības maksa par katru dalībnieku tiek noteikta 5.00 EUR apmērā:

4.4.1. “Ķīpsalas peldbaseina” grupu audzēkņiem dalības maksa ir jāapmaksā Ķīpsalas peldbaseina kasē laika posmā no 02. maija līdz 12. maija plkst. 12.00.

4.4.2. “Rimi Olimpiskā centra” grupu audzēkņiem jāaizpilda pieteikuma anketa tīmekļa vietnē www.olimpiskais.lv un dalības maksa ir jāapmaksā ON-LINE veikalā www.olimpiskais.lv līdz 12. maija plkst. 12.00.

 

5.     SACENSĪBU PROGRAMMA

Apmācību grupu audzēkņi

Nr.

Disciplīna

Vecuma grupas

1.

50m uz muguras | meitenes

2015. dz. g. un jaunāki;

2013.–2014. dz. g.;

2011.–2012. dz. g.;

2009.–2010. dz. g.;

2007.–2008. dz. g.;

2006. dz. g. un vecāki.

2.

50m uz muguras | zēni

3.

50m brass | meitenes

4.

50m brass | zēni

5.

50m br./st. | meitenes

6.

50m br./st. | zēni

Sporta grupu audzēkņi

Nr.

Disciplīna

Vecums

1.

50m uz muguras | meitenes

2013. dz.g. un jaunāki;

2011.–2012. dz.g.;

2009.–2010. dz.g.;

2008. dz.g. un vecāki.

 

2.

50m uz muguras | zēni

3.

50m brass | meitenes

4.

50m brass | zēni

5.

50m br./st. | meitenes

6.

50m br./st. | zēni

6.     VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

6.1.   1.–3. vietas ieguvēji katrā grupā un vecuma kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām, diplomiem un organizatoru sarūpētām speciālbalvām.

6.2.   Apmācību grupās 4.–6. vietas ieguvēji katrā vecuma kategorijā tiks apbalvoti ar diplomiem.

6.3.   Katrs sacensību dalībnieks tiks apbalvots ar gardu pārsteigumu.

 

7.     PIETEIKUMI

7.1.   Sacensību pieteikumi treniņu un citām grupām ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu sistēmā internetā: https://www.swimrankings.net/manager/.

7.2.   Sacensību pieteikumi apmācību grupām ir jāaizpilda elektroniskā formātā, reģistrējoties tiešsaistes pieteikumu sistēmā internetā: https://www.swimrankings.net/manager/ vai aizpildot sacensību pieteikuma formu .xls formātā (pielikumā).

7.3.   Tehnisko pieteikumu kopsavilkums ir jāiesniedz līdz š. g. 10. maija plkst. 20.00, nosūtot uz e-pastu: aivars@baseins.eu.

7.4.   Korekcijas tehniskajā pieteikumā atļauts veikt līdz š. g. 12. maija plkst. 12.00.   

 

8.     VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8.1.   Visiem sacensību peldēšanā, turpmāk tekstā “sacensības”, dalībniekiem un skatītājiem sacensību norises laikā ir saistoši Ķīpsalas peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi.

8.2.   Sacensību rezultāti tiks publiskoti interneta vietnēs www.olimpiskais.lv un www.baseins.eu.

8.3.   Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt ar sacensību organizēšanu saistītās leģitīmās intereses: pieteikšanās sacensībām, saziņa ar sacensību dalībnieku un/vai tā likumisko pārstāvi, turpmāk tekstā “pārstāvis”, sacensību norise. Lai īstenotu minēto mērķi, organizators apstrādā šādus sacensību dalībnieku personas datus — vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kā arī pārstāvju personas datus — vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

8.4.   Datu pārzinis sacensību dalībnieku un pārstāvju personas datu apstrādei iepriekš norādītajiem mērķiem ir SIA “RTU Ķīpsalas peldbaseins”, reģ. nr. 50003510191,  juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048; “SIA “Olimpiskais sporta centrs”, reģ. nr. 40008280364, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013.

8.5.   Personas datu apstrādātāji ir sacensību organizatori, to darbinieki un sadarbības partneru darbinieki, kuri nodrošina sacensību norisi.

8.6.   Ar sacensību norisi saistītos dokumentus, kuros ietverti dalībnieka un tā pārstāvja personas dati, organizators glabā 1 (vienu) kalendāro mēnesi, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Iestājoties glabāšanas beigu termiņam, organizators saņemtos personas datus iznīcina, sastādot atbilstoša satura aktu.

8.7.   Pārstāvim ir tiesības piekļūt saviem un pārstāvētā sacensību dalībnieka personas datiem, tos labot, ierobežot to apstrādi vai dzēst, ja personas dati vairs nav nepieciešami sacensību norises nodrošināšanai, vēršoties pie datu pārziņa.

8.8.   Sacensību norise tiks fotografēta un fiksēta videoierakstā. Uzņemtie fotoattēli un video var tikt publiskoti interneta vietnēs www.olimpiskais.lv un www.baseins.eu, kā arī organizatora un tā sadarbības partneru (www.swimming.lv) sociālajos tīklos (Facebook, Instagram), ar mērķi atspoguļot un popularizēt sacensības. Piedaloties sacensībās, dalībnieki un pārstāvji ir informēti un apzinās, ka sacensības ir publisks pasākums un tā norises laikā uzņemtie fotoattēli un video materiāli var tikt publiskoti. Pārstāvji ir informēti, ka jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu augstāk minēto datu apstrādei un publiskošanai, to pamatojot, kā rezultātā publiskotie dati tehnisko iespēju robežās tiks nekavējoties dzēsti un jauni netiks izvietoti.

8.9.   Skatītājiem un pavadošajām personām peldbaseina zonā jālieto maiņas apavi.